Ako na lepšiu tímovú spoluprácu?

9
3
20

 

Sme pripravení na prácu v tímoch?

Málokto si uvedomuje, že v nástupe uchádzačov na akúkoľvek pracovnú pozíciu, existuje závažný kompetenčný nedostatok - a  síce absencia vybavenosti uchádzačov na tímovú spoluprácu. 

Pritom nejde len o tzv. mäkké zručnosti typu komunikácia, kooperácia či kritické myslenie. Tímová spolupráca vyžaduje kompetencie typu “plánovanie, typológia členov tímu, definovanie zodpovednosti, formovanie cieľov, ich kvantifikácia a nastavenie merania výkonnosti, či hľadanie efektu synergie na zvýšenie výkonnosti tímu.” 

O rozsahu výbavy pre tímovú spoluprácu na dosahovanie cieľov vypovedajú viaceré taxonómie cieľov (Bloom, Sanders, Ascher, Carner), no väčšina bývalých absolventov škôl z nej používala len základnú vrstvu - memorovanie. Zvyšné tréningy na hodnotenie, analýzy, uvažovanie, aplikáciu či kreatívu sa konajú len obmedzene. Doterajšia generácia pracovníkov vstúpila do pracovných tímov bez potrebnej výbavy, nakoľko školy až v posledných troch-piatich rokoch dávajú určitý priestor na výučbu tímovej spolupráce. Ešte stále chýbajú intenzívne tréningy tímov počas štúdia na strednej či vysokej škole.

Vo firmách teda máme anti tímovú generáciu. Výbavu pre tímovú spoluprácu pracovníci získavajú len z vlastných skúseností, čo v mnohých prípadoch predstavuje nutnosť vyššej fluktuácie či už medzi rôznymi tímami v rámci organizácie alebo striedaním zamestnávateľov.

Z našich experimentov s rôznymi pracovnými tímami, ktoré boli zamerané na riešenia konkrétnych zadaní z reálne praxe, vyplývajú viaceré závery, ako napríklad:

  • skladanie optimálne výkonných tímov prebieha najlepšie na princípe “chémie”, to znamená bez definovaných rolí, len na základe sympatií,
  • výkonnosť tímov sa nezvyšuje ak sú poskladané na základe výsledkov testov na definovanie kompetencií, poznatok o odbornej skladbe tímu však vedie k uvedomeniu si chýbajúcich kompetencií a snahe riešiť tento problém,
  • hlavnou prekážkou na nízku výkonnosť tímov je chýbajúca vnútorná motivácia jednotlivých členov,
  • výkonnosť tímov sa zvýšila, ak nebola stanovená pozícia “manažéra tímu”, ale každý člen tímu mal určenú presnú zodpovednosť,
  • vstup do tímovej spolupráce neznamená, že členovia tímu ovládajú zásady a princípy tímovej spolupráce, naopak, túto vedomosť nepreukázal na našich kurzoch zatiaľ ani jeden tím (celkovo sa kurzov zúčastnilo už viac ako 100 tímov),
  • základným problémom pri plánovaní aktivít je nesprávne nastavenie cieľov a merateľných míľnikov,
  • tímy v minimálnej miere využívajú kreatívne a thinkingové nástroje na stanovenie postupov a hľadanie riešení, najmä kvôli neznalosti metodiky a účinnosti nástrojov,
  • včasné riešenie vnútorných konfliktov tímu vedie k zvýšeniu výkonnosti tímov, hoci spôsoby ich riešení nie sú vopred dané a prevažne závisia od možnosti komunikácie jednotlivých členov tímu. 

Pre stabilizáciu pracovníkov na pracovnej pozícii po onboardingu môže byť dôležité jeho správne začlenenie do tímu. Otvára sa otázka, či kompetentní manažéri vo firme alebo aj samotní členovia tímov ovládajú spôsoby, ako začleniť nového pracovníka do tímov, nakoľko ani tieto procesy sa vo vzdelávacích osnovách našich škôl nenachádzajú. 

Zaujímavým nástrojom na optimalizáciu tímovej spolupráce a na podporu zvyšovanie výkonnosti tímov je procesná diagnostika tímov SVIM (solo, visio, inter, manag) a následne nastavenie vnútrotímových párov. Pre každú tímovú dvojicu sa takto otvára nový priestor na zvýšenie výkonnosti, čo sa potom synergicky prenáša na celý tím. 

Aj tréningy pomocou thinking tools (brainwriting, WWWH, persona, mind map atď.) podporujú tímovú spoluprácu. Opäť je to však o správnej výbave, nakoľko tieto nástroje sú len málo známe a rozšírené v pracovných tímoch.

O kurzoch viac na: https://www.facebook.com/events/194108188487704/

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM