Gramotnosť ako základ školskej reformy

25
4
20

Školstvo sa už pripravuje na reformu aj vďaka vzniknutej situácii. Aktuálne sú usmernenia MŠSR na hlavné obsah vzdelávania na ZŠ ako Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda. Toto je priamy návod ako reformovať vzdelávanie aj do budúcnosti - premeniť predmety na gramotnosti.

V našej Talentway Acadamy sa už dlhšie zaoberáme reformou vzdelávania “zdola” a tak by sme radi pomohli očakávanej školskej reforme z našich doterajších skúseností. Pritom si kladieme 3 otázky - čo učiť, ako učiť a prečo učiť.

  1. Prečo učiť - teda čo je cieľom a motiváciou vzdelávania, najlepšie nastavíme cez prizmu “požiadaviek praxe”

  2. Čo učiť - prechod od výučby klasických predmetov k poskytovaniu rôznych gramotností 

  3. Ako učiť - budeme definovať prechod od frontálneho (monológového) k interaktívnemu (skupinovému) vzdelávaniu

 

Prečo učiť - čo je cieľom a motiváciou vzdelávania?

V súčasnom globálne aj branžovo spojitom svete je nutné chápať školstvo nielen ako “babysiting”, ale ako rozhodujúci servis v príprave budúcej pracovnej sily. Z tohto pohľadu môžeme vnímať školstvo nielen ako spoločenskú úlohu na zabezpečenie vzdelávania, ale treba ho zaradiť do pozície “dodávateľa” pre budúcich zamestnávateľov alebo tvorcov pracovných miest. 

Ako prvé teda chceme zmeniť pohľad na izolovanú (vertikálnu) pozíciu školstva, vnímanú ako “problém zriaďovateľov” - teda miest (základné), VÚC (stredné) či štátu (vysoké školstvo). Školstvo treba previesť do horizontálneho reťazca ekonomických a spoločenských vzťahov, Tým sa stane v prvom rade problémom zamestnávateľov a potom sa reforma bude dať previesť podľa ich “univerzálnych požiadaviek.” Týmto sa zásadne zmení aj motivácia účastníkov vzdelávania - pedagógov aj žiakov/študentov.

Možno toto znie príliš pragmaticky, ale práve pohľad na školstvo z pozície zamestnávateľov nám pomôže jednoznačnejšie nastaviť reformné procesy. Avšak musíme presnejšie špecifikovať “univerzálne požiadavky praxe”. Hlavným cieľom školstva bude pripraviť človeka ani nie tak pre konkrétne pracovné alebo podnikateľské pozície (ako dnes definuje NSP a NSK), ale najmä pre to, aké atribúty má v súčasnosti aj vzdialenejšej budúcnosti pracovné prostredie. 

Pracovné prostredie sa v súčasnosti vyznačuje znakmi, ktoré generujú požiadavky na kľúčové kompetencie absolventov škôl (tab. 1). Tieto kompetencie sa dajú rozdeliť do dvoch skupín vzdelávacích cieľov - odborné schopnosti (hard skills) a mäkké zručnosti (soft skills)

Zo znakov pracovného prostredia sa dajú definovať aj kľúčové kompetencie, ktorými majú byť vybavení absolventi vstupujúci na pracovný trh - teda hlavne maturanti, bakalári a diplomanti. (Úlohou základného školstva na 1. stupni je poskytnúť základnú gramotnosť a poznatky o najbližšom aj vzdialenejšom svete a identifikovať silné stránky osobnosti žiaka. Na 2. stupni začína príprava pre život, teda očakávané postup na strednú odbornú školu alebo gymnázium, ako uvidíme ďalej bude treba poskytnúť presnejšie kompetencie).

Doba jednoznačne volá - skills, skills, skills. Lenže skills je aj písať a čitať. Tejto základnej výbave sa hovorí gramotnosť. Práve týmto smerom by sme sa mali vybrať pri modernizácii. Dnešný vysokoškolák - budúci tvorca, manažér, rozhodovateľ, vizionár - má len chabé poznatky o súvislostiach, ktoré tvoria dnešnú dobu. Denne používa mobil, no nevie na akom princípe funguje - lebo je technologicky negramotný. Potrebuje niečo vybaviť pre štúdium, no nevie vyplniť tlačivo, žiadosť, formulár - lebo je administratívne negramotný. Neustále je na sociálnych sieťach, no nevie pracovať s excelom - lebo v podstate je digitálne negramotný. Ľahko príde do konfliktu, no zrazu je bezradný - lebo je právne negramotný. Má stále pomerne “hlboko do vrecka” - lebo je finančne negramotný. Takto by sme mohli pokračovať až po podnikateľskú a investičnú negramotnosť.

 

 

 

 

NAJNOVŠIE

ČLÁNKY

Systém odbornej praxe pre vysokoškolákov

Zapojte sa do nového Systému odbornej praxe a podporte nás, aby sme tento systém rozšírili pre všetky študentov na Slovensku
 

ČÍTAJ VIAC

HR ako emócia

Čo všetko obnáša vytvorenie pozitívnej emócie so zamestnancom a uchádzačom?
 

ČÍTAJ VIAC

TALENTWAY.NET

TEAM