VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Verzia: 1.0, Dátum účinnosti: 01.07.2022

 

 • Úvodné ustanovenia
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky (“VOP”) sa použijú na všetky právne vzťahy medzi spoločnosťou TALENTWAY.NET, s.r.o., so sídlom Vajnorská 1306/7, 831 03 Bratislava, IČO: 51 775 891, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 129330/B (ďalej len ako “TalentWay”) a jej Zákazníkom, pri poskytovaní služieb Platformy TalentWay. 
 •  Súčasťou týchto VOP je aj Zmluva o spracúvaní osobných údajov, ktorá je prílohou 1 týchto VOP.
 • Tieto VOP sa môžu kedykoľvek zmeniť, na ich zmenu vás upozorníme publikovaním novej verzie VOP na našich stránkach. Aktuálna verzia VOP je dostupná na: LINK NA VOP NA WEBE.
 • Zákazník využívaním Služieb, ktoré poskytuje spoločnosť TalentWay potvrdzuje, že sa s textom týchto VOP oboznámil a súhlasí, že nimi bude viazaný. 

 

 • Výklad pojmov
 • Nadpisy. Nadpisy, ktoré sú použité v týchto VOP majú len referenčný charakter a v žiadnom prípade neurčujú interpretačný rámec pre danú sekciu. 
 • Špecifické ustanovenia. Špecifické ustanovenia v texte týchto VOP majú prednosť pred všeobecnými.
 • Pojmy. V týchto VOP, ibažeby by to kontext vyžadoval inak, majú nižšie uvedené pojmy význam im pripísaný v tomto bode 2.2. Pojmy. 

 

Klient (použí- vateľ služieb)  je živnostník, obchodná spoločnosť, nezisková organizácia alebo orgán štátnej alebo verejnej správy, alebo iný typ organizácie. Klient je registrovaný na portáli cez registračný formulár a využíva služby portálu (používateľ služieb). Klient vstupuje do obchodného vzťahu s TalentWay ako nakupujúci služby. Údaje o Klientovi sú chránené podľa aktuálnych predpisov GDPR a prevádzkovateľ portálu zaručuje, že nebudú žiadnym spôsobom jeho pričinením zneužité alebo poskytnuté tretím osobám bez súhlasu Klienta.
TalentWay je prevádzkovateľ Platformy TalentWay, ktorým je Talentway.net, s.r.o., so sídlom: Vajnorská 7, 831 03 Bratislava, IČO:51775891 DIČ: 2022463960, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I. oddiel: Sro. TalentWay poskytuje služby portálu pre Klientov a vstupuje do obchodného vzťahu s Klientom ako dodávateľ služieb.
Škola je stredná alebo vysoká škola poskytujúca vzdelávanie a generujúca absolventov škôl.
Študent je riadny poslucháč zväčša denného štúdia buď na strednej alebo vysokej škole.
Absolvent je osoba, ktorá ukončila stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelávanie a získala osvedčenie o ukončení vzdelania – maturitné vysvedčenie (alebo obdobný doklad) alebo vysokoškolský diplom s titulom úrovni bakalár, magister/inžinier, alebo PhD.
Uchádzač je Študent alebo Absolvent, ktorý si na portáli vyplnil údaje do životopisu (Curriculum vitae – ďalej iba “CV”) a na základe oslovenia prostredníctvom automatickej emailovej správy reaguje na Dopyt alebo sa inak zúčastňuje sa hiringu (záujem o ponúkané pracovné pozície). Uchádzač môže na príslušnom mieste vo svojom profile zamedziť, aby na jeho email boli zaslané ponuky s pracovnými pozíciami začiarknutím políčka “Nemám záujem o pracovné pozície”. Naopak, aktiváciou tejto služby poskytuje súhlas, aby jeho CV s údajmi získala tá firma, na ktorej ponuku bude reagovať aktiváciou tlačidla “Mám záujem” v telese zaslanej správy s ponukou na pracovnou pozíciu.  
Životopis (CV) je spracovaný súbor údajov o Študentovi alebo Absolventovi v štruktúrovanej forme zahrňujúci osobné údaje, priebeh a výsledok vzdelania, priebeh doterajšej praxe, popis schopností a zručností a doplňujúce údaje
CV blinde je životopis v plnom rozsahu, kde však nie je uvedené meno a priezvisko ani kontaktné údaje na Študenta alebo Absolventa
Služby Platforma TalentWay poskytuje nasledovné služby, popísané nižšie – 1. Získanie uchádzača na pracovnú pozíciu Klienta – filter CV, dopyt a hiring; 2. Publikovanie pracovných ponúk. 3. Duálne vzdelávanie; 4. Employee branding, 5. Kurzy, workshopy, eventy a metodiky.
Osobné údaje sú údaje o Študentoch, Absolventoch a Lektoroch na portáli ako aj o pracovníkoch Klienta, ktoré uvádza na portáli. Všetky tieto údaje podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle platných predpisov (GDPR), ktorú zaručuje TalentWay všetkým subjektom registrovaným na portáli.
Pracovná pozícia je súbor údajov, ktoré zadáva Klient na popis pracovného miesta za účelom obsadiť toto pracovné miesto Absolventom alebo Študentom, registrovaným na portáli. Podrobnosti pracovnej pozície sa na portáli nezverejňujú, sú len obsahom mailových správ, zasielaných na adresu tých Absolventov/Študentov, ktoré vygeneroval systém na základe filtra portálu.
Zákazník znamená (ako aplikovateľné v danom kontexte) Klient, Škola, Študent, Absolvent, Uchádzač
Platforma TalentWay je platforma prevádzkovaná spolosťou TalentWay, s funkcionalitami vymedzenými v rámci bodu 3. Rozsah poskytovaných Služieb. 
Cena cenou sa rozumie odmena za poskytnutie spoplatnených služieb a funkcionalít Platformy TalentWay
Zmluvná straná znamená Zákazník alebo TalentWay, pričom spolu sa označujú ako “Zmluvné strany
VOP sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky a zároveň aj sa rozumie Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v zmysle týchto VOP (“Zmluva”)
Spotrebiteľ Spotrebiteľom je fyzická osoba (nepodnikateľ), ktorá pri vstupe do právneho vzťahu s TalentWay nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, povolania alebo zamestnania. Za spotrebiteľa sa teda nepovažuje fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby z dôvodu, že vykonáva svoju prácu či profesiu (architekt, stavebný inžinier, advokát a podobne).
Dôverné informácie znamená všetky písomné alebo ústne informácie, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla druhej zmluvnej strane a ktoré sa týkajú činností jednej zo zmluvných strán alebo tretej strany a ktoré boli označené ako dôverné alebo ktoré by sa vzhľadom na povahu okolností, za ktorých boli poskytnuté, mali odôvodnene považovať za dôverné.

 

 • Popis a rozsah poskytovaných Služieb
 • Služba “Dashboard pre HR management”
 • Dashboard. Je spoplatnená služba na dennú koordináciu a manažment HR aktivít v HR útvare bežnej firmy (korporáte) alebo v strednom podniku (ďalej iba “firma”). Pomocou Dashboardu získa HR pracovník prehľad o svojich denných aktivitách spojených so získavaním nových pracovníkov na pracovné pozície vo firme.
 • Vytvor pracovnú pozíciu. Je spoplatnená služba (v balíku spolu s Dashboard) na prípravu inzerátov alebo dopytu na získanie uchádzača na pracovnú pozíciu vo firme.
 • Inzeruj. Je spoplatnené služba na zverejnenie dopytu na pracovnú pozíciu buď na Platforme TalentWay alebo na príbuzných pracovných portáloch, ktoré si firma vyberie zo zoznamu 
 • Archív CV uchádzačov. Je spoplatnená služba,  je súčasťou dashboardu a uchováva dokumenty a záznamy z predošlých aktivít HR útvaru
 • Služba “Získanie uchádzača na pracovnú pozíciu”
 • Filter CV. Je bezplatná služba určená k filtrovaniu počtu vhodných CV z radov Absolventov alebo Študentov z dostupných životopisov evidovaných na portáli na stále alebo dočasné pracovné pozície alebo stáže, ktoré poskytuje Klient. V tomto procese Klient vyplní formulár pracovnej pozície na portáli, v ktorom si filtruje aj požiadavky na Uchádzača. Jedným z originálnych výberových kritérií portálu je nastavenie požadovanej kľúčovej schopnosti Absolventa/Študenta. Hodnotenie týchto schopnosti získava Absolvent/Študent počas štúdia, najmä z praktických predmetov v duálnom formáte vzdelávania. Systém vygeneruje počet vhodných CV na danú pozíciu. Tento počet sa zobrazuje v pracovnej časti – dashboarde. Ak je počet vhodných CV privysoký alebo prinízky, Klient upraví niektoré výberové kritérium a systém poskytne nový údaj o počte vhodných CV.
 • Dopyt. Dopyt je spoplatnená služba na oslovenie vhodných Absolventov alebo Študentov s konkrétnou pracovnou pozíciou Klienta. Ak chce Klient odoslať svoju ponuku vygenerovanému počtu Absolventov/Študentov, aktivuje tlačidlo “Zadaj dopyt”, čím odošle tento popis pracovnej pozície do systému. Systému portálu zašle automatický email vygenerovanému počtu Absolventov/Študentov. Všetky informácie v Dopyte sú teda neverejnej zóne, vidia ich len tí Absolventi/Študenti, ktorým systém zašle emailovú správu. Po zadaní Dopytu systém vystaví Klientovi preddavkovú faktúru na túto službu. Ak bola služba Dopyt aktivovaná Klientom cez tlačilo “Zadaj dopyt”, už ju nie je možné zrušiť a podlieha spoplatneniu.
 • Hiring. je spoplatnená služba na získanie vhodného uchádzača na pracovnú pozíciu po zadaní Dopytu. Prebieha v on-line a v off-line režime. On-line režim: V prípade, ak má Absolvent/Študent záujem o pracovnú pozíciu, potvrdí to tlačidlom “mám záujem” v doručenom emaile. Najneskôr do 24 hodín od zadania Dopytu portál sprístupní pre Klienta blind CV o takýchto uchádzačoch. Ak údaje o Uchádzačoch v blind CV vyhovujú požiadavkám Klienta a ten chce pozvať niektorého uchádzača na osobný pohovor, musí si na portále kúpiť osobitne za každé CV prístup k osobným údajom (meno, priezvisko, kontaktné údaje). Požiadavka na prístup k osobným údajom sa aktivuje cez tlačidlo “Získaj CV”. Systém sprístupní Klientovi riadne CV a súčasne vystaví preddavkovú faktúru, spolu v takej výške, ku koľkým CV požiadal Klient o prístup k osobným údajom. Ak bola služba “Získaj CV” aktivovaná Klientom cez tlačilo “Získaj CV”, už ju nie je možné zrušiť a podlieha spoplatneniu.Všetky riadne CV ostávajú Klientovi natrvalo dostupné v jeho archíve na dashboarde portálu. Off-line režim: Na základe údajov v riadnom CV pozýva Klient uchádzačov na osobné pohovory a rozhoduje o ich umiestnení na pracovnú pozíciu. Za túto časť hiringu sa už neúčtujú žiadne poplatky.
 • Zodpovednosť. TalentWay nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, ak si Klient zo získaných CV a vykonaných osobných pohovorov nevyberie žiadneho uchádzača. Klient v takomto prípade nemá nárok na vrátenie poplatkov za čerpané služby Portálu TalentWay.
 • Obnovenie. Klient môže celý proces Dopytu v zmysle bodu 3.2.2. a Hiringu v zmysle bodu 3.2.3 na danú pracovnú pozíciu zopakovať tým, že upraví výberové kritéria vo filtrovaní. Obnovenie procesu Dopytu a Hiringu podlieha spoplatneniu len v časti Hiring, teda len sa sprístupnenie osobných údajov k novo poskytnutým CV, časť Dopyt sa už nespoplatňuje. 
 • Fakturácia. Systém generuje preddavkové faktúry za čerpané služby na portáli, ktoré zasiela Klientovi cez email. Klient sa zaväzuje uhradiť tieto preddavkové faktúry v lehote najneskôr do 30 dní.. Po úhrade (pripísaní sumy na účet TalentWay), obdrží riadnu faktúru od TalentWay. Nedodržanie úhrady podľa fakturačných podmienok oprávňuje TalentWay účtovať v riadnej faktúre penále vo výške 0,01% za každý deň omeškania platby. 
 • Služba “Duálne vzdelávanie” 
 • Duálne vzdelávanie. Je forma spolupráce Klienta so Školou na základe Zmluvy, cieľom ktorej je poskytnúť študentom Školy praktickú výučbu s podporou expertov Klienta a to buď na pôde Školy alebo v priestoroch Klienta. Jednou z foriem Duálneho vzdelávanie je zriaďovanie Odborných klubov na pôde škôl.
 • Odborný klub. Je forma duálneho vzdelávania v ktorom sa realizuje praktická výučba formou projektovej výučby (project-based learning) zväčša v priestoroch Školy. Základnou témou výučby je riešenie projektových zadaní, ktoré väčšinou zadáva Klient.
 • Projekt. Je stanovená úloha pre študentov v procese duálneho vzdelávania, ktorú zadáva Klient a realizujú Študenti Škôl. 
 • Zmluva. Na realizáciu Duálneho vzdelávania uzatvára Klient Zmluvu s TalentWay, ktorou poverí TalentWay na koordináciu súvisiacich procesov medzi Klientom, Školou a Študentmi. 
 • Služba “Employee Branding”
 • Employee Branding. Je určitý spôsob online prezentácie Klienta na portáli. Klient objednávkou sluzby “Employee Branding” poskytuje portálu súhlas na to, aby na vybraných miestach portálu bolo zverejnené jeho logo, názov a tiež aj názov pracovnej pozície. Ak má Klient záujem o presné a permanentné zverejnenie svojho loga, mena alebo pracovnej pozície na home page portálu, tento režim sa spoplatňuje  podľa aktuálneho cenníka TalentWay. V prípade Duálneho vzdelávania stanovia sa podmienky pre employee branding v Zmluve medzi Klientom a TalentWay, vrátane s tým spojených nákladov či už v prostredí Školy alebo aj na portáli.
 • Služba “Kurzy, workshopy, eventy a metodiky
 • Na portáli sú zverejňované informácie o kurzoch, workshopoch, eventoch a metodikách, ktoré poskytuje prevádzkovateľ portálu alebo jeho partneri. Na tieto akcie je možné priame prihlásenie cez portál (tlačidlo “Registrovať sa”) alebo sú dostupné cez zverejnený link na partnerských portáloch. Registráciou na vybrané podujatie sa Zákazník zaväzuje dodržať podmienky pre dané podujatie.

 

 • Zmluva o poskytnutí služby 
 • Návrhom na uzavretie Zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby TalentWay na jeho webovej stránke, zmluva o poskytovaní služby vzniká odoslaním objednávky zákazníkom a prijatím objednávky TalentWay. Toto prijatie TalentWay bezodkladne potvrdí Zákazník informatívnym emailom na zadaný email, na vznik Zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile zákazník nájde taktiež aktuálne znenie VOP. Vzniknutú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo spôsobom za podmienok stanovených týmito VOP alebo príslušnými právnymi predpismi.
 • Uzavretá Zmluva je TalentWay archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Zákazník má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch TalentWay a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Zákazníkom.
 • Zmluvou o poskytnutí služby sa poskytovateľ zaväzuje, že Klientovi poskytne službu, ktorá je predmetom Zmluvy, a Klient sa zaväzuje, že zaplatí TalentWay Cenu.

 

 • Cena
 • Všetky ceny sú zmluvné. Na webovej stránke TalentWay sú vždy uverejnené aktuálne a platné ceny. Tieto Ceny sú konečné, vrátane všetkých daní, poplatkov a nákladov.
 • Poplatok za oneskorenie. Všetky poplatky, ktoré neboli zaplatené v lehote splatnosti, sa úročia úrokom z omeškania vo výške 0,1 % denne. Ak by takáto suma presiahla maximálny možný úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov, Zákazník je povinný zaplatiť len takýto maximálny úrok z omeškania. 

 

 • Duševné vlastníctvo
 • Duševné vlastníctvo. Zmluvné strany uznávajú, že výsledkom služby nie je prevod akéhokoľvek práva, vlastníckeho práva alebo podielu na duševnom vlastníctve ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, a preto sa Zmluvné strany dohodli, že:
 • TalentWay alebo jej poskytovatelia licencií (ak je to relevantné) si ponechávajú všetky práva, vlastnícke práva a záujmy k platforme TalentWay a zákazník potvrdzuje, že nevlastní, nenadobúda ani nezískava žiadne práva k platforme TalentWay a ani ich nezíska počas trvania Zmluvy; 
 • Všetky názvy a značky značiek, produktov a služieb používané v Službe, ktoré identifikujú spoločnosť TalentWay, sú vlastníckymi názvami a značkami spoločnosti TalentWay a spoločnosť TalentWay neposkytuje Zákazníkovi žiadne právo používať názvy a značky značiek, produktov a služieb spoločnosti TalentWay.
 • Zákazník udeľuje spoločnosti TalentWay obmedzené, nevýhradné a neprevoditeľné právo na používanie údajov zákazníka na: 
 • plnenie záväzkov spoločnosti TalentWay podľa Zmluvy a
 • analyzovať používanie platformy TalentWay zákazníkom s cieľom zlepšiť službu;
 • s výhradou práv udelených v predchádzajúcom bode si Zákazník ponecháva všetky práva, vlastnícke práva a záujmy k údajom Zákazníka a spoločnosť TalentWay potvrdzuje, že nevlastní, nenadobúda ani nezískava žiadne práva k údajom Zákazníka a ani ich nezíska počas trvania Zmluvy; a
 • Zákazník udeľuje spoločnosti TalentWay obmedzené, nevýhradné a neprenosné právo používať logo a obchodné meno Zákazníka na verejné označenie Zákazníka ako používateľa Služby, pokiaľ spoločnosť TalentWay dodržiava všetky pravidlá firemnej identity, ktoré na tento účel dostane od Zákazníka.

 

 • Dôverné informácie
 • Povinnosť mlčanlivosti. Každá Zmluvná strana súhlasí s tým, že všetky dôverné informácie sú vlastníctvom zverejňujúcej Zmluvnej strany, prípadne tretej strany, a zostanú výlučným vlastníctvom zverejňujúcej Zmluvnej strany alebo takejto tretej strany. Každá strana ďalej súhlasí s týmto:
 • používať Dôverné informácie len na realizáciu svojich práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy;
 • obmedziť prístup k dôverným informáciám na svojich zamestnancov, zástupcov alebo konzultantov, ktorí k nim potrebujú prístup a ktorí majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť podobnú tej, ktorá je uvedená v dohode, a
 • chrániť dôverné informácie s rovnakým stupňom starostlivosti ako svoje vlastné, ale v žiadnom prípade nie menej ako s primeranou starostlivosťou.
 • Výnimky. Predchádzajúci článok sa nevzťahuje na Dôverné informácie, ktoré:
 • sú v čase zverejnenia verejne dostupné;
 • sa stali verejne dostupnými bez zavinenia druhej strany;
 • sú poskytnuté druhej strane treťou stranou, ktorá ich získala bez porušenia povinnosti mlčanlivosti;
 • je nezávisle vyvinutá druhou Zmluvnou stranou bez použitia Dôverných informácií alebo osôb, ktoré o nich vedia;
 • je písomne schválená na zverejnenie alebo sprístupnenie druhou Zmluvnou stranou; alebo
 • je požadovaná na zverejnenie zákonom, súdom alebo štátnym orgánom; v takom prípade musí táto Zmluvná strana poskytnúť druhej Zmluvnej strane všetky informácie o tejto žiadosti o zverejnenie čo najskôr, ako je to právne možné.

 

 • Špecifické ustanovenia pre Spotrebiteľa 
 • Odstúpenie od Zmluvy. Ako Spotrebiteľ máte právo odstúpiť od Zmluvy bez udania dôvodu a to do 14 dní od jej uzatvorenia.
 • Zodpovednosť. Zodpovednosť spoločnosti TalentWay voči Spotrebiteľovi za akúkoľvek škodu, ktorá môže byť Spotrebiteľovi spôsobená používaním Služieb a jej prípadnými poruchami a chybami je obmedzená v maximálnom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov. Spoločnosť TalentWay, jej pridružené spoločnosti, jej dodávatelia a ani žiadna iná strana zapojená do vytvárania, výroby alebo poskytovania Služieb nenesú zodpovednosť za žiadne náhodnú, následnú, osobitnú škodu a to bez ohľadu na povahu nároku, vrátane ušlého zisku, nákladov na súdne spory, straty údajov, dobrého mena, obchodných príležitostí, sklze vo výrobe, prerušenia služby, poškodenia počítača, zlyhanie systému, nákladov na náhradnú službu vyplývajúcich z tejto Zmluvy, alebo nemožnosti používať službu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie a to bez ohľadu na to, či bol zákazník informovaný o tom, že takáto škoda môže vzniknúť. Toto obmedzenie škôd a iných nárokov sa má uplatňovať bez ohľadu na to, či boli porušené ustanovenia VOP alebo sa ukázali ako neúčinné. 
 • Záruka. Ak ste Spotrebiteľ, máte určité práva vyplývajúce zo zákona. Tieto práva zahŕňajú povinnosť spoločnosti TalentWay poskytovať Službu s vynaložením primeranej starostlivosti. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nemá za cieľ obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti zo strany spoločnosti TalentWay. S výnimkou prípadov keď sme zlomyseľne skryli chyby alebo úmyselne znemožnili používanie služieb. S výnimkou platených Služieb TalentWay kde sa  Služba poskytuje “tak ako je”, “so všetkými chybami” a “tak ako je k dispozícii”. Nezaručujeme presnosť ani včasnosť Služby. Beriete na vedomie, že softvérové systémy nie sú bezchybné a občas dochádza k ich výpadkom. Nemôžeme zaručiť, že nami poskytovaná služba bude bezchybná. My a naše pridružené spoločnosti, dodávatelia a iné tretie strany podieľajúce sa na vývoji a poskytovaní TalentWay neposkytujeme žiadne zmluvné záruky alebo podmienk, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel a neporušenia práv v maximálnom možnom rozsahu dovolenom právnymi predpismi. 
 • V súlade s článkom 14 nariadenia EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie ES č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, má zákazník právo uplatniť svoje práva a nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy so spoločnosťou TalentWay v rámci alternatívneho riešenia sporov online (ďalej len “ODR”). ODR poskytuje platforma prevádzkovaná Európskou komisiou. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený využívať platformu ODR na riešenie sporov, a to v jazyku podľa vlastného výberu. Platforma ODR je prístupná online na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu.
 • Zákazník môže riešiť svoj spor v súlade so smernicou EÚ 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (ďalej len “ARS”). Orgán na riešenie sporov vo vašej krajine nájdete tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2&lng=EN.
 • Zákazník má právo obrátiť sa na spoločnosť TalentWay so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, akým spoločnosť TalentWay vybavila jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že spoločnosť TalentWay porušila jeho práva, a to zaslaním e-mailu na adresu dpo@talentway.net. Zákazník má tiež právo podať sťažnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Odporúčame Zákazníkovi v prvom rade využiť kontakt na spoločnosť TalentWay pre riešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu. 

 

 • Špecifické ustanovenia vzťahujúce sa na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľ
 • Záruka. Každá Zmluvná strana prehlasuje  voči druhej Zmluvnej strane
 • že je založená a existujúca podľa platného práva, 
 • má dostatočnú spôsobilosť, moc a oprávnenie vziať na seba práva a povinnosti v zmysle týchto VOP.
 • Záruka poskytovaná Zákazníkom. Zákazník vyhlasuje a zaručuje spoločnosti TalentWay, že vlastní dostatočné právo, vlastníctvo a podiel na údajoch zákazníka, aby Zmluvné strany mohli plniť svoje práva a povinnosti podľa tejto Zmluvy bez porušenia práva tretej strany.
 • Žiadna záruka. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa spoločnosť TalentWay zrieka akýchkoľvek iných prísľubov, vyhlásení a záruk, či už výslovných, implicitných alebo zákonných, vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, presnosti údajov, neporušovania práv, systémovej integrácie alebo pokojného používania a platforma TalentWay sa poskytuje “tak, ako je” a “tak, ako je k dispozícii”. 
 • Obmedzenie zodpovednosti. Spoločnosť TalentWay, jej pridružené spoločnosti, dodávatelia ani žiadna iná strana zapojená do vytvárania, výroby alebo poskytovania služby v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek náhodné, nepriame, osobitné, následné alebo sankčné škody bez ohľadu na povahu nároku vrátane, ale bez obmedzenia, ušlého zisku, nákladov na súdne spory, straty údajov alebo dobrého mena alebo výroby, alebo obchodných príležitostí, alebo povesti, prerušenia poskytovania služieb, poškodenie počítača alebo zlyhanie systému alebo náklady na náhradnú službu vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou alebo z používania alebo nemožnosti používať službu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej právnej teórie a bez ohľadu na to, či bol zákazník informovaný o možnosti vzniku takejto škody, a to aj v prípade, že sa zistí, že obmedzený prostriedok nápravy uvedený v tejto Zmluve nesplnil svoj základný účel. toto obmedzenie škôd a nárokov sa má uplatňovať bez ohľadu na to, či boli porušené iné ustanovenia Zmluvy alebo sa ukázali ako neúčinné. Kumulatívna zodpovednosť spoločnosti TalentWay voči zákazníkovi za všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy alebo súvisiace so Zmluvou, vrátane, bez obmedzenia, akéhokoľvek dôvodu žaloby vyplývajúceho zo zmluvy, deliktu alebo objektívnej zodpovednosti, nepresiahne celkovú sumu poplatkov zaplatených zákazníkom počas dvanástich (12) mesiacov predchádzajúcich prvému incidentu, z ktorého zodpovednosť vznikla. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie predstavuje primerané rozdelenie rizík. Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, takže vyššie uvedené obmedzenie sa na zákazníka nemusí vzťahovať. v týchto jurisdikciách sa však vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia budú uplatňovať v maximálnom rozsahu, ktorý povoľujú platné právne predpisy. 
 • Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a chrániť spoločnosť TalentWay a jej pridružené spoločnosti a ich príslušných riaditeľov, úradníkov, zamestnancov a zástupcov pred akýmikoľvek nárokmi, stratami, škodami, záväzkami vrátane poplatkov za právne zastupovanie, ktoré vyplývajú z vášho používania alebo nesprávneho používania služieb TalentWay, materiálov TalentWay, vyhlásení poskytnutých spoločnosti TalentWay, jej pridruženým spoločnostiam a/alebo tretím stranám, porušenia týchto podmienok, porušenia práv akejkoľvek inej osoby alebo subjektu alebo akéhokoľvek porušenia vyššie uvedených vyhlásení, záruk a dohôd. Spoločnosť TalentWay si vyhradzuje právo na vlastné náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu akejkoľvek záležitosti, za ktorú ste povinní odškodniť spoločnosť TalentWay, a vy súhlasíte, že budete spolupracovať pri takejto obhajobe týchto nárokov.

 

 • Ochrana osobných údajov
 • Ochrana osobných údajov. Ochrana osobných údajov sa riadi Zmluvou o spracúvaní osobných údajov, ktorá má v prípade akýchkoľvek rozporov pred týmito VOP prednosť.

 

 • Vyššia moc 
 • Žiadna zo Zmluvných strán neporuší Zmluvu ani nebude zodpovedná za škodu, ak nesplnenie záväzku je spôsobené akoukoľvek udalosťou alebo okolnosťami (alebo kombináciou udalostí alebo okolností), ktoré takáto Zmluvná strana nemohla rozumne predvídať a ktoré sú mimo primeranej kontroly Zmluvnej strany, okrem iného vrátane výpadku elektrickej siete, výpadku internetu, prírodná katastrofa, poveternostná udalosť, vojna, nepokoje, povstanie, epidémia, štrajky, záplavy, teroristické činy, porušenie predpisov treťou stranou, zlyhanie, výpadok alebo oneskorenie poskytovateľa internetových služieb alebo poskytovateľa hostingu, alebo pracovnoprávne konanie, terorizmus, útoky na odmietnutie služby alebo iné udalosti, ktoré takáto Zmluvná strana nemôže primerane ovplyvniť (“udalosť vyššej moci”); 
 • za udalosti vyššej moci sa vo vzťahu k spoločnosti TalentWay vždy považujú tieto udalosti:
 • výpadok elektrickej energie;
 • prírodná katastrofa;
 • zlyhanie alebo oneskorenie telekomunikačných sietí, internetu, hostingu, hardvéru, softvéru; 
 • softvérové poškodenie systému a infraštruktúry spoločnosti TalentWay vrátane vírusov, kybernetických útokov.

 

 • Záverečné ustanovenia
 • Doručovanie. Oznámenia, faktúry alebo listy podľa tejto dohody sa Zmluvným stranám doručujú elektronickými prostriedkami (e-mailom). Obe Zmluvné strany uvedú e-mailové adresy v objednávke. Ak Zákazník v Objednávke neurčí e-mailovú adresu, spoločnosť TalentWay môže použiť ktorúkoľvek z e-mailových adries, ktoré Zákazník použil na uzavretie Zmluvy.
 • Oddeliteľnosť. Ustanovenia tejto Zmluvy sú oddeliteľné. Ak bude akákoľvek časť tejto Zmluvy posúdená ako neplatná, neúčinná alebo nevymáhateľná, platnosť zvyšku Zmluvy tým nebude dotknutá. Neplatné, nevymáhateľné alebo neúčinné ustanovenie Zmluvy bude nahradené tak, aby jeho zmysel a účel čo najviac priblížil zmyslu a účelu neplatného resp. neúčinného ustanovenia. 
 • Dohoda a podmienky tejto dohody, ktoré svojou povahou presahujú ukončenie tejto dohody, zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti tejto dohody alebo po jej ukončení v plnom rozsahu potrebnom na ich vykonanie a na ochranu strany, v prospech ktorej pôsobia. 
 • Strany sú nezávislými Zmluvnými stranami. Zmluva nevytvára medzi stranami žiadne partnerstvo, franšízu, spoločný podnik, agentúru, fiduciárny alebo pracovný vzťah.
 • Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu Strán o predmete tejto Zmluvy a nahrádza akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dojednania medzi Stranami.
 • Ustanovenia týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 • Všetky možné spory a sporné otázky sa budú Strany snažiť riešiť najprv vzájomnou dohodou a spoločným rokovaním. Ak strany touto cestou nedôjdu k zmieru, predložia tento spor na riešenie príslušnému súdu Slovenskej republiky.

 

Príloha 1:

ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

uzatvorená podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (“GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (“Zákon“) ďalej len ako “Zmluva”), 

 

medzi

Zákazníkom  (ďalej ako “Prevádzkovateľ”)

a

TalentWay (ďalej ako “Sprostredkovateľ”)

(Prevádzkovateľ  a Sprostredkovateľ sa spoločne ďalej označujú ako “Strany” a jednotlivo každý aj ako “Strana”)

 

 • PREDMET ZMLUVY
  1. Predmetom tejto Zmluvy je spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutých osôb Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto Zmluve. Dotknutými osobami sa na účely tejto Zmluvy rozumejú fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracúva Sprostredkovateľ v mene Prevádzkovateľa („Dotknuté osoby“). 
  2. Prevádzkovateľ poveril Sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa a na tieto účely mu podľa potreby poskytuje alebo sprístupňuje osobné údaje Dotknutých osôb.
  3. Táto Zmluva tvorí neoddeliteľnú časť Všeobecných obchodných podmienok (“VOP”)  spoločnosti TalentWay. Pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom majú rovnaký význam ako vo VOP spoločnosti TalentWay. 

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN
  1. Sprostredkovateľ a Prevádzkovateľ sa zaväzujú poskytnúť si primeranú súčinnosť a spolupracovať pri plnení povinností uložených Zákonom a GDPR.
  2. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi zaobchádzať ako s dôvernými informáciami a bude osobné údaje spracúvať len v súlade so Zákonom a GDPR a pokynmi Prevádzkovateľa.
  3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že odškodní Sprostredkovateľa za akékoľvek nároky, náklady, záväzky, straty, škody, pokuty, výdavky alebo platby, ktoré Sprostredkovateľ utrpí z dôvodu porušenia Zákona a GDPR.
  4. Audit. Prevádzkovateľ má právo vykonať audit s cieľom overiť, či Sprostredkovateľ dodržiava svoje povinnosti stanovené čl. 28 GDPR. PRevádzkovateľ požiada Sprostredkovateľa o vykonanie auditu najmenej štyridsať (40) dní vopred a v oznámení auditu uvedie podrobne rozpísaný program auditu. Audit sa Prevádzkovateľom (i) neuskutoční viac ako raz ročne, (ii) všetky náklady znáša Prevádzkovateľ a na požiadanie ich uhradí Sprostredkovateľovi, (iii) audit nebude trvať dlhšie ako jeden (1) pracovný deň. V prípade, že má byť audit vykonaný treťou stranou, môže Sprostredkovateľ vzniesť námietku proti tomuto externému auditorovi.
  5. Sprostredkovateľ sa zaväzuje Prevádzkovateľa upozorniť na:
   1. žiadosti obdržané od dotknutých osôb a zároveň poskytnúť Prevádzkovateľovi primeranú súčinnosť pri ich vybavovaní. 
   2. Čo najskôr ako je to možné, ak tak nie je zakázané zákonom, upozorniť o akomkoľvek predvolaní, žiadosti, príkaze vydanom správnom, trestnom alebo inom konaní, ktorého predmetom je prístup k osobným údajom.
   3. Bez zbytočného odkladu a najneskôr štyridsaťdva (42) hodín po tom ako sa Sprostredkovateľ dozvie o bezpečnostnom incidente, ktorý viedol k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uchovávaným alebo inak spracúvaným údajom Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ vynaloží primerané úsilie na to aby zistil príčinu bezpečnostného incidentu a odstránil jej následky. Povinnosti stanovené v tomto bode 2.5.3. sa nevzťahujú na incidenty, ktoré spôsobí Prevádzkovateľ.
  6. Prevádzkovateľ potvrdzuje, že berie na vedomie to, že povinnosti Sprostredkovateľa oznámiť bezpečnostný incident v žiadnom prípade neznamená uznanie akejkoľvek viny alebo zodpovednosti Sprostredkovateľa za tento incident. 
  7. Sprostredkovateľ je povinný po ukončení poskytovania Služieb osobné údaje vymazať alebo vrátiť Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb. 
  8. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere Sprostredkovateľa dbal na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť Sprostredkovateľa a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

 

 • SUB-SPROSTREDKOVATELIA
  1. Sprostredkovateľ môže zapojiť do spracúvania osobných údajov ďalšieho sub-sprostredkovateľa len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ sa zároveň zaväzuje, že podmienky na základe ktorých bude sub-sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje nebudú výrazne horšie ale budú porovnateľné ako tie dohodnuté v tejto Zmluve. 
  2. Aktuálny zoznam sub-sprostredkovateľov Sprostredkovateľa sa nachádza v Prílohe 1 tejto Zmluvy a títo sub-sprostredkovatelia sa považujú za schválených Prevádzkovateľom momentom podpisu tejto Zmluvy.
  3. Namietanie nového sub-sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ môže namietať použitie nového sub-sprostredkovateľa v lehote piatich (5) pracovných dní od doručenia oznámenia o zapojení nového sub-sprostredkovateľa. V prípade, že Prevádzkovateľ namietne použitie nového sub-sprostredkovateľa, tak Sprostredkovateľ vynaloží primerané úsilie aby daný sub-sprostredkovateľ nebol zapojený do spracúvania osobných údajov poskytnutých Prevádzkovateľom. Ak predtým uvedené nie je možné, tak Prevádzkovateľ môže vypovedať zmluvu v takom rozsahu na aké sa vzťahuje poskytovanie služieb daného sub-sprostredkovateľa.
  4. Prevádzkovateľ zodpovedá za (i) spracúvanie osobných údajov pod jeho kontrolou a (ii)  je zodpovedný za zaistenie ich súladu so všetkými aplikovateľnými predpismi o ochrane osobných údajov. 

 

 • PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN
  1. Strany sa dohodli, že prípade prenosu osobných údajov do tretích krajín sa prenos osobných údajov bude riadiť “Štandardnými zmluvnými doložkami” v zmysle Vykonávacieho Rozhodnutia Komisie (EÚ) 2021/914 zo 4 júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, pričom sa tieto budú uplatňovať nasledujúco:
   1. Uplatní sa Modul 2 Prenos od Prevádzkovateľa k Sprostredkovateľovi
   2. v doložke 7 (Doložka o pristúpení) sa uplatní nepovinná doložka
   3. v doložke 9 (Používanie sub-sprostredkovateľov) sa uplatní možnosť 2 a lehota na vznesenie námietky proti zmenám čiastkových spracovateľov je stanovená v doložke 3.3 tejto Zmluvy;
   4. v doložke 11 (Náprava) sa neuplatní voliteľné znenie, ktoré umožňuje dotknutým osobám podávať sťažnosti nezávislému orgánu na riešenie sporov;
   5. v doložke 17 (Rozhodné právo) sa uplatní možnosť 1 a SCC EÚ sa budú riadiť právom slovenským;
   6. v doložke 18 písm. b) (Voľba súdu a jurisdikcie) sa spory budú riešiť na súdoch v Slovenskej Republike v Bratislave
   7. prílohy k Štandardným zmluvným doložkám: príloha I sa považuje za doplnenú o informácie uvedené v prílohe č. 1 k tejto dohode; (vii) príloha II sa považuje za doplnenú o informácie uvedené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku.

 

 • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  1. Rozhodné právo. Žiadne ustanovenie tejto Zmluvy nemení ustanovenia VOP týkajúce sa rozhodného práva, ktorým sa, aby sa predišlo pochybnostiam, riadia všetky nároky uplatnené na základe VOP o a tejto Zmluvy.
  2. Odstúpenie od Zmluvy.Sprostredkovateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak ponúkne Prevádzkovateľovi alternatívny mechanizmus, ktorý bude v súlade s GDPR a Zákonom, prípadne iným platným predpisom v oblasti osobných údajov..
  3. Platnosť Zmluvy. Po ukončení poskytovania Služieb, zostane táto Zmluva v platnosti pokým bude Sprostredkovateľ spracúvať osobné údaje Prevádzkovateľa.
  4. Zánik Zmluvy. Zmluva zaniká (i) písomnou dohodou Strán, (ii) skončením poskytovania Služieb (iii) odstúpením v zmysle bodu 5.2.
  5. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy vyžadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma Stranami. 

 

STRANY PREHLASUJÚ, ŽE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTALI, JEJ  ZNENIU POROZUMELI A S JEJ OBSAHOM SÚHLASIA.

 

PRÍLOHA 1 – PRE ÚČELY ŠTANDARDNÝCH ZMLUVNÝCH DOLOŽIEK 

 

Príloha I – POPIS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(A) ZOZNAM ZMLUVNYCH STRÁN

 

Vývozca údajov: Zákazník Dovozca údajov: TALENTWAY.NET s.r.o.
Adresa:  Adresa: Vajnorská 1306/7, 831 03 Bratislava
Meno, funkcia a kontaktné údaje kontaktnej osoby:

Meno, funkcia a kontaktné údaje kontaktnej osoby: 

Veronika Orfanusová, konateľka, veronika.nekolova(a)talentway.net 

Činnosti súvisiace s údajmi prenášanými podľa týchto doložiek: Viď. bod (B) Opis prenosu Činnosti súvisiace s údajmi prenášanými podľa týchto doložiek: Viď. bod (B) Opis prenosu 
Postavenie: prevádzkovateľ Postavenie: sprostredkovateľ

 

(B) OPIS PRENOSU

Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sa prenášajú:  Užívatelia Platformy TalentWay.
Kategórie prenášaných osobných údajov:  IP adresa; meno, priezvisko; pohlavie; e-mailová adresa; prihlasovacie údaje, údaje dostupné na CV; udaje o vzdelaní a kariérnej histórii; informácie; nastavenie časového pásma; operačný systém a platforma; informácie o návštevách vrátane adresy URL, vyhľadávaných výrazov, informácií o tom, čo si užívateľ na webovej stránke prezeral alebo vyhľadával, čas odozvy stránky; chyby pri sťahovaní, dĺžka návštev určitých stránok, informácie o interakcii na stránke (ako je posúvanie, kliknutia a posunutia myšou) a metódy použité na odchod zo stránky a činnosti používateľov pri prehliadaní webových stránok.
Prenášané citlivé údaje: N/A

 

Frekvencia prenosu: 

Priebežne, v závislosti od využitia poskytovaných služieb.
Povaha spracúvania:  Povahou spracúvania je poskytovanie Služieb podľa VOP.
Účel prenosu a ďalšieho spracúvania údajov:  Poskytovanie služieb pre Prevádzkovateľa v zmysle VOP.
Obdobie uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jeho určenie:  Doba trvania poskytovania Služieb.
V prípade prevodov sprostredkovateľom alebo ďalším sprostredkovateľom uveďte aj predmet, povahu a trvanie spracúvania: Tak ako je uvedené vyššie.

 

(C) PRÍSLUŠNÝ DOZORNÝ ORGÁN

Príslušným dozorným orgánom pre účely doložky 13 je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská Republika.

 

Príloha II  – TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ OPATRENIA VRÁTANE TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI ÚDAJOV

 

 • Technické opatrenia 

Sprostredkovateľ v rámci svojich technických opatrení zabraňuje neoprávnenému  čítaniu, kopírovaniu, zmene alebo vymazaniu osobných údajov počas elektronického prenosu, prepravy alebo uchovávania na dátových médiách, na to aby tak docielil využíva riešenia ako sú:

 • VPN, 
 • kontrola logov,
 • firewall, 
 • enkrypcia, 
 • monitorovanie prenosu dát v internej internetovej sieti (traffic monitoring).

 

 • Organizačné opatrenia a opatrenia v oblasti prístupov.
 • Opatrenia v oblasti fyzického prístupu k údajov: Sprostredkovateľ zabezpečuje a pravidelne dohliada na to aby do priestorov jeho spoločnosti vstupovali len oprávnené osoby. 
 • Opatrenia v oblasti techniky: Sprostredkovateľ dohliada na to aby každé z jeho zariadení vyžadovalo autentifikáciu pre vstup, tento postup je posilnený aj opatreniami ako je politika silného hesla.
 • Opatrenia v oblasti personálu: Sprostredkovateľ zabezpečuje, že len oprávnený personál má prístup k osobným údajom a zároveň svoj personál pravidelne vzdeláva o problematike bezpečnosti osobných údajov.

 

 • Opatrenia v oblasti bezpečnosti vývoja
 • Kontrola kvality – Sprostredkovateľ otestuje každú funkcionalitu pred jej implementovaním, 
 • Business continuity – Sprostredkovateľ pravidelne overuje funkčnosť každého kritického komponentu svojej infraštruktúry.
 • Clean coding – Sprostredkovateľ využíva praktiku clean coding – kódu, ktorý je štruktúrovaný, jednoduchý na pochopenie, jednoduchý na zmenu.
 • Pravidelné penetračné testy a kontrola nástrojov používaných pri vývoji vzhľadom na ich zraniteľnosť.

 

Príloha III – ZOZNAM SUB-SPROSTREDKOVATEĽOV

Názov Účel
Amazon Web Services (AWS) Hosting, Simple email service (SES)
QUES s.r.o. Vývoj platformy TalentWay
Hetzner Online GmbH • Industriestr. 25 • 91710 Gunzenhausen Hosting, Simple email service (SES)
ABC – Academic Business Centrum, Bratislava Prevádzkovateľ tréningových modulov pre Duálne vzdelávanie
Unicorn Systems, a.s. Bratislava Vývoj tréningových modulov pre Duálne vzdelávanie